Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan nghês thuôx hu gâux Then, ndăngs Tinhr tangs têz qơưs

17/05/2018 14:43 G5T+7

Hur 2 hnuz 13 haz 14/5, ntơưv đrôngl Hax Giang, Bôx Văn hoar, Thêv thos haz Du lix đrul WBPX xênhr Hax Giang tsov cưv Liên hoan nghês thuôx hu gâux Then, ndăngs Tinhr tangs nro têz qơưs jas tiv VI shông 2018 haz công bôr Cui hoaix thangx tsangv du lix Têz qơưs Cao nguên jêz Đôngx Văn, xênhr Hax Giang.

Chor pangz chox tsuô liên hoan ntâu tiêt mux biêuv diênr hu gâux Then, ndăngs Tinhr los six tiv zix

Nuôr zos jas kra, khangr chor grê di sanv văn hoar tiv zix ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx txus tsuô fôngx zưs hur têz qơưs haz kangz ntux; cênhz ntơư yangx côngz iz zangv văn hoar nghês thuôx tiv zix ntơưv chor minhx cxưx Nduôr – Zir – Thair; chia cxangz nzir saz xangr tuôr tsês, phat hui haz tsuv sangr tox chor grê văn hoar yaz hur ntu phuôv tsangr truôx đrênhk têz qơưs, krêz đangr môngl côngv kangz ntux, cxiv tsang nênx văn hoar Viêtx Nam tiên tiênr, đâmx đax banv xăc minhx cxưx…

Q.S (t.h)

327
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.