Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6 haz Liên hoan Văn hoar Côngx chiêng Têi Nguên 2017: Ntâu tsangz cxênhx phong phur haz tiv zix

16/03/2017 10:37 G3T+7

Txix hnuz 8 – 13/3, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx, WBPX xênhr Đăk Lăk cênhz đrul chor bôs, nganhx Trưng ương haz chor xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsov cưv Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6- Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên shông 2017 đrul chuv đêx “Sâu uô iz pơưk tinh hoa - Phat hui banv săc – Cênhz côngv phuôv tsangr”.

Lêr hôix cax phê Buôn Ma Thuôx - Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên zos jas chia tror kangz cxiz chênhr khangr, kra sanv phâmv cax phê Têi Nguên: khangr, khangv đinhs nux grê văn hoar, tuôz nênhs thangx angr Têi Nguên, tiv zix zos không gian văn hoar côngx chiêng, nux grê văn hoar phi vâts thêv ntơưv tuôz nênhs. Hur jas nuôr, ntâu nghi lêr, lêr hôix truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên lo tror uô tơưv sưs li: Nghês thuôx txâus tuôz nênhs ntông dân jan, lêr côngv blêx yaz, lêr siz jênhv cưr tix, lêr lưr nxư, lưr gox đôcx môcx…

Tangs nro shênhv đuôz krêz uô Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6 – Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên shông 2017

Chor nghês nhân ntơưv pangz Đăk Nông hlôngr njêx muôl tuôx côngv “Lêr hôix cêr đrôngl”

Tror uô tơưv Lêr siz zênhv cưr tix ntơưv minhx cxưx Ê đê

Nênhs lâul jos Jun, thix trânr Liên Sơn, hênhx Lăk (Đăk Lăk) uô nghi thưc côngv đăngs jul tsuô nxư uô ntêx zuôr siz lưr

Nghês nhân nênhs M’nông txâuk tuôz nênhs ntông dân gian

Kruô hâuk sangx chor khoz cax phê tsi pôngz nhiax ntơưv lêr hôix

Y Krăk

1,153
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.