Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6 haz Liên hoan Văn hoar Côngx chiêng Têi Nguên 2017: Ntâu tsangz cxênhx phong phur haz tiv zix

16/03/2017 10:37 G3T+7

Txix hnuz 8 – 13/3, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx, WBPX xênhr Đăk Lăk cênhz đrul chor bôs, nganhx Trưng ương haz chor xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsov cưv Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6- Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên shông 2017 đrul chuv đêx “Sâu uô iz pơưk tinh hoa - Phat hui banv săc – Cênhz côngv phuôv tsangr”.

Lêr hôix cax phê Buôn Ma Thuôx - Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên zos jas chia tror kangz cxiz chênhr khangr, kra sanv phâmv cax phê Têi Nguên: khangr, khangv đinhs nux grê văn hoar, tuôz nênhs thangx angr Têi Nguên, tiv zix zos không gian văn hoar côngx chiêng, nux grê văn hoar phi vâts thêv ntơưv tuôz nênhs. Hur jas nuôr, ntâu nghi lêr, lêr hôix truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên lo tror uô tơưv sưs li: Nghês thuôx txâus tuôz nênhs ntông dân jan, lêr côngv blêx yaz, lêr siz jênhv cưr tix, lêr lưr nxư, lưr gox đôcx môcx…

Tangs nro shênhv đuôz krêz uô Lêr hôix Cax phê Buôn Ma Thuôx jas tiv 6 – Liên hoan Văn hoar côngx chiêng Têi Nguên shông 2017

Chor nghês nhân ntơưv pangz Đăk Nông hlôngr njêx muôl tuôx côngv “Lêr hôix cêr đrôngl”

Tror uô tơưv Lêr siz zênhv cưr tix ntơưv minhx cxưx Ê đê

Nênhs lâul jos Jun, thix trânr Liên Sơn, hênhx Lăk (Đăk Lăk) uô nghi thưc côngv đăngs jul tsuô nxư uô ntêx zuôr siz lưr

Nghês nhân nênhs M’nông txâuk tuôz nênhs ntông dân gian

Kruô hâuk sangx chor khoz cax phê tsi pôngz nhiax ntơưv lêr hôix

Y Krăk

1,011
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.