Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas thi Tôt nghiêps THPT uô trâu hur 2 hnuz 9-10/8

30/07/2020 14:59 G7T+7

Trơưs cêr hoaix ntơưv Bôs Zor zux haz Đox tos, jas thi Tôt nghiêps THPT shông 2020 zuôr uô trâu hur oz hnuz 9 haz 10/8 đrul tuôx côngv thi muôx yangx 900.000 thir sinh.

Thir sinh zuôr muôx chuôv tox tsongs chia nhênhx phongx thi haz mlôngl has kra cui chêr thi trâu hnuz 8/8

Jas thi đrul tsinhr tinhv bov đamv cêt cuav mênhx pêv, khach cuan, njênhk chia xair côngs nhênhx tôt nghiêps THPT, muôx xur mông pangz mangx ntâus grê tsât lươngs zor zux phôv thông haz xair zuôr shuv xinhz đái hocx, cao đăngv. Nôis jung thi zos 5 jăngx thi: jăngx thi đôcx lâps Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, jăngx thi tôngv hơs Khoa hocx tưs nhiên, Khoa hocx xar hôis. Iz lênhx tuôx thi lo xair môn thi huv chia thi trơưs cui chêr li shông uô ntêx, bov đamv chor tsinhr tinhv, mux tiêu ntơưv jas thi. Chor jăngx thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa hocx tưs nhiên haz Khoa hocx xar hôis thi trơưs hinhx thưc trăc nghiêms khach cuan (hu tsongs uô jănx thi trăc nghiêms). Jăngx thi Ngữ văn thi trơưs hinhx thưc xangr mas sâu.

Mẫn Doanh

628
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.