Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 130 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hồ Chí Minh

21/05/2020 11:06 G5T+7

Tangs cis 18/5, ntơưv Trung tâm Hôis nghis têz qơưs Mỹ Đình Hà Nội, Ban Tsât hanhx Trung ương Đangv, Cuôr hôis, Tsuv tinhx têz qơưs, Chinhr phuv, Wiv ban Trung ương MTTQ Việt Nam haz đrôngl Hà Nội tsov cưv Lêr yangz đuô 130 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)- Lênhx txir lâul ntơưv Minhx cxưx, lanhr tus thiên taix, Lênhx cưs kra vir đais ntơưv cach mangs Việt Nam, Anh hungx zaiv phongr minhx cxưx, Danh nhân văn hoar kangz ntux.

Pangz đais biêuv Ban Tsât hanhx Trung ương Đangv, Cuôr hôis, Tsuv tinhx têz qơưs, Chinhr phuv, Wiv ban Trung ương Măts tsâns Têz qơưs Việt Nam tso vongx pangx, môngl Lăng hơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh

Tsangz cxênhx Lêr yangz đuô muôx: Tsangz cxênhx nghês thuôx tos txaik; Lêr hơưv qix; Lus has yangz đuô ntơưv thơưx chox Đangv haz Têz qơưs; has lus ntơưv chor nênhs tưz đrul uô hâux lưv los sis muôx ntâu jas tưz lo njiz Lâul; hlôngr njêx muôl ntơưv cxênhx hluôs has lus…

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguyễn Phú Trọng kra chei ntơưv Lêr yangz đuô

Hlôngr njêx muôl Đangv, Têz qơưs ntuôl diênr văn ntơưv chuôv uô lêr, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguyễn Phú Trọng tưz xuc đôngs yangz đuô luz nênhx haz sưs nghiêps ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh-iz banv anh hungx ca, iz đeiv ar chi puv cêr lus chuv nghiar nhiav têz qơưs, lus phâmv tsât côngs sanv, lus chir  tuês, saz jông cach mangs hur saz, cuv vur lux yangx tsuô cxuô cxênhx nênhs Việt Nam.

Tsangz cxênhx nghês thuôx tiv zix tos txaik yangz đuô 130 shông Hnuz shang Tsuv tinhx Hồ Chí Minh

Bảo Ngọc

1,110
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.