Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôr ntêr nôngz nhôngl, pêx xinhv tsi txâus đêx uô kôngz haz sir zôngv

14/05/2020 10:42 G5T+7

Nhis hnuôr, viv ntâu hli tsi lus nangs, ntux yangr ntêr uô tsuô ntâu chuôz zis nhoz chor hênhx Ðăk Mil, Krông Nô, Cư Jut tsi txâus đêx uô kôngz, sir zôngv.

Xangv txus luz six hâur hli 5/2020, muôx li 5.372,5 ha kôngz lông cxuô zangv hur xênhr tưz mangl kruôr, cxuôv hav txix 30% txus yangx 70%, tiv zix mas cax phê, phưx txoz, ntông hnox txir haz iz cxa blêx. Iz făngz ntơư, yênhx puô chuôz zis txov nhev viv tsi txâus đêx sir zôngv. Ntâu pangs ntiv đêx tsuôl yuôr muôx 49% jung tich thiêt cêr, muôx 35 pangs yuôr đêx hur kangz bleiv đêx tuôs, 18 pangs kruôr krơưr, pêx xinhv tsuv ru nhiax ntâu chia ntar mair khơưz pangs, kror đêx nrar đêx sir zôngv haz tsuôk tsuô kôngz lông.

Ntâu pangs ntiv đêx sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Mil tưz kruôr tơưv kangz pangs

Kruôr ntêr uô tsuô ntâu angr chos kôngz ntơưv pêx xinhv muôx ngui cơ pôngz đơưz

Hangr kruôr đêx, pêx xinhv Đăk Gằn (Đăk Mil) tsuô tos njôngr ntux lus nangs

Iz cxa chuôz zis minhx cxưx M’nông nhoz chor jos Đăk Gằn, Ðăk Krai, Ðăk Sra tsuv zuôr đêx lo sir zôngv

Iz cxa angr cax phê ntơưv pêx xinhv nhoz xar Long Sơn (Krông Nô) mangl tuôs cuz nhiaz

Ntâu angr blêx lax ntơưv đrăngs lax Tiền Phong, xar Thuận An (Đăk Mil) cxơưr tsi tâus viv tsi muôx đêx

Y Sơn

325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.