Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krêz yaz Hêx thôngr Jix vux công trưx tuênr tich hơpx iz kror trôngx liên thông xênhr

18/01/2018 09:01 G1T+7

Hnuz 10/1, WBPX xênhr tsov cưv Lêr công bôr krêz yaz Hêx thôngr jix vux công trưx tuênr tich hơpx iz kror trôngx liên thông.

Hêx thôngr Jix vux công trưx tuênr tich hơpx iz luz kror trôngx điênx tưv ntơưv xênhr

Chor tsov cưv, car nhênhs nux hôx sơ tsuô zos trui câpx tsuô internet ntơưv kror qơư:  motcua.daknong.gov.vn haz đăng cir taix khoanv trơưs kâur. Chor đơn vix, car nhênhs xair mux nux hôx sơ đhâu mangx, kra xur mông haz xang hôx sơ đhâu mangx txus cơ cuan muôx chei; bôx phênhx iz luz kror trôngx txaik hôx sơ tus nênhs nux sâuv hêx thôngr haz cxênhz seiz hôx sơ. Zos tsuv cxangz thuiv tux, bôx phânx zuôr xang xur tsuô tus nênhs nux đhâu tin nhănr, hox thư điênx tưv cuô cxangz nzir hôx sơ trơưs cui đinhx. Trươngx hơpx hôx sơ huv, uô kangz uô tar hâux lưv sox njuôl, zaiv cêr hôx sơ, bôx phânx iz luz kror trôngx zuôr xang tin nhănr, thư điênx tưv tsuô tus nênhs nux chia uô trơưs chor tsinhr tinhv haz nhênhx cêt cuav.  …

Nguyễn Lương

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.