Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm rnglăp đah ăp ntŏk kan, mpôih ka han ma bon Bu Prăng 2, xă Quảng Trực

23/05/2019 13:48 G5T+7

Mpôih ka han Ntĭm gai mât chiă n’har bri, Ntŏk kan Mât uănh mpông n’har bri Dak Lak n’hanh Ntŏk pah kan bư mir jan ba mrô 5 (Trung đoàn 726-Binh đoàn 16) mhe ndâk nar Rbŭn tâm rnglăp đah bon Bu Prăng 2, xă Quảng Trực (Tuy Ðức).

Mpơl măt ăp ntŏk kan n’hanh bon Bu Prăng 2 nchih sam bŭt kí nau buăn tâm rnglăp

Ta tâ rbŭn tâm rnglăp, ăp đah lĕ mbơh hưn nau kan n’hanh buăn râng âk ntil nau kan dơh dăch, rom gop đah bu nuyh bon lan, mât mray uĕh nau đăp mpăn chính trị, lâm lơi nau way mô uĕh ntơm kal e, ndâk njêng nau rêh bon Bu Prăng ân uĕh; mbơh ntĭm nau way, nau kơl kan bơh Ðảng, pháp luật tâm Bri dak, ndâk njêng nau kan chính trị, kơl bu nuyh bon lan wăng sa, đăp mpăn nau rêh ôi mhau. Ăp ntŏk kan kơl ntĭm bu nuyh bon lan kĩ thuật răk chăm, r’gâl tơm tăm, mpô mpa rong ân di ma neh ntu, tâm di ma nau pah kan, nau blau, mô dơi ân hŏng neh, mô dơi nsing kâp Bri dak kơl, gơi bư mô gĕh nau ji ngot ji hir ta yan kal wai, trŭnh r’noh o-ach, lơ nar pah kan lơ hao ndrŏng.

Phan Tân

456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.