Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hênhx Đăk Song sir jul lo huv jêx jos yaz trâu shông 2025

13/08/2020 14:38 G8T+7

Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Đăk Song jas tiv V, ntu 2020-2025 xac đinhs 3 hâux lưv trongs tâm: Cxiv tsang, khu nzir Đangv haz hês thôngr tsinhz chei hur saz, muôx jul; phuôv tsangr kôngz lông hur saz, uô trơưs công nghês cao trơưs făngz truôx đrênhk; phat hui keiz muôx jul, tiêmx năng, lơis thêr canhs tranh, hu grul thu hut đâux tư phuôv tsangr năng lươngs tror uô muôx haz cxiv tsang hênhx lo huv jêx jos yaz.

Ntu tov ntêx nuôr, Đangv bôx hênhx uô 2 đôx phar: Cxiv tsang pangz canr bôs muôx phâmv tsât saz jông cach mangs, năng lưx, tâm huêt, tsach nhiêms ntâu, đap ưngr tsinhr tinhv hâux lưv; cxiz chênhr uô trơưs khoa hocx công nghês cao lus uô nox, thu hut phuôv tsangr kôngz lông đrul chor sanv phâmv muôx grê cinh têr saz, uô muôx siz txuôl ntơưv thangx tsangv uô nox haz thix trươngx sir zôngv sanv phâmv.

Đais hôix tưz chuôz muôx chor chiv tiêu, phương hươngr, tsưr ziv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx chênhr haz truôx đrênhk; tuôr truôx đrênhk tsinhz chei-tsôngv langx, đamv bov cuôr phongx an ninh; sir jul cxiv tsang hênhx Đăk Song lo huv jêx jos yaz trâu shông 2025.

Iz chik câuv thangx tsangv tiz nênhs nhoz thix trânr Đưc An

Txul shông 2025, luôv mox nhex 92% cêr môngl lus đhâu jêx jos

Thangx tsangv tiz nênhs nhoz xar jêx jos yaz Nâm N’Jang nuz nuôr

Pangz pêx xinhv uô trơưs khoa hocx cir thuôx chia tu cax phê cênhz muôs sanv phâmv

Phuôv tsangr phưx txoz hưr cơ trơưs făngz truôx đrênhk, muôx grê cinh têr saz zos făngz môngl ntơưv nênhs kôngz xar Thuận Hà

Hês thôngr công trinhx thuiv lơis đap ưngr nhu câux uô nox ntơưv pêx xinhv

Trường Thịnh

651
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.