Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hu grul cxuô đăngs jul tsôngv langx tu nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs

28/05/2020 14:54 G5T+7

Iz făngz ntơưv pênhr Têz qơưs, hâux lưv hu grul cxuô đăngs jul tsôngv langx zos iz hur chor tsưr ziv tsinhz tas, uô muôx kangz hâu pangz nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs.

Trơưs ntơư, cxangz nzir hâux lưv tsôngv langx hoar, hu grul đăngs jul ntơưv ntâu tsov cưv, car nhênhs haz kangz ntux pangz mangx hâux lưv tu nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li cxiv tsang, khu hlôngr chor công trinhx tsêr lơp, tsêr nhoz banr trur, trang thiêt bis uô si, khơưs puz hocx bôngv, chuôz zênhx cơưv shuv, yêz tuôv tsuô nhuôs zâu, pangz pluôs hnox jinh jươngr… Uô muôx cơ hôis chia chor cưr lo phuôv tsangr phangx phuôv cênhz chor nhuôs hur tsôngv langx. Trâu saz pangz mangx ntơưv chor tsov cưv, đoanx thêv haz tangz tov pangz mangx chox lus tsuô chor nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs môi trươngx nhoz an toanx, jông, pangz chor cưr muôx cơ hôis phuôv tsangr tangs nro lus luz chêr, tinh thânx haz trir tuês.

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lo chor car nhênhs, tsov cưv khơưs puz hnux haz hocx bôngv jas trung thu, tsaz nhuôs zâu, hâur shông cơưv yaz…

Chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs lo puz trik yo yaz chia môngl cơưv

Cêr môngl txus tsêr cơưv ntơưv chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lo “txuôl đăngs jul” zos chor yêz tuôv yaz ntơưv chor tsov cưv, đoanx thêv khơưs puz

Chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs lo puz trik yo yaz chia môngl cơưv

Ntâu thangx tsangv uô si nhoz tuz, nhoz đêz lo cxiv tsang, uô muôx cxangz lov jêv môngl txus tsêr cơưv tsuô chor cưr

Luôs nxi ntơưv nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs côngv uô si tsuô cxuô jas lêr

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs lo đoanx viên thanh niên puz ntâuz plul ndâux haz kra tsưr ziv por vêv zus

H'Mai

2,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.