Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis tưr has lus đruôl ntơưr cheix ntux cuz shông 2019

20/06/2019 14:18 G6T+7

Hur 2 hnuz 18 haz 19/6, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix tsov cưv Hôis tưr has lus đruôl cheix ntux cuz shông 2019, tuôx côngv muôx yangx 150 tus cưr shuv xinhz, thiêur nhi tuôx ntơưv chor hênhx haz thix xar sâuv thangx tsangv xênhr.

​​​​​​​

Phênhv tưr has haz minh hoas nôis jung ntơưr

Đrul chuv đêx “Cưr nhiav har txưr por trôngz har txưr têz qơưs”, chor cưr hlang đhâu chor phênhv tưr: Thangv kra zus pangz, yangr uô si haz năng khiêur… Đhâu hôis tưr, iz făngz uô puv năng khiêur has lus đruôl đhâu ntâuz ntơưr, chor cưr pâuz cxangz, uô puv niêmx tưs hox lus har txưr, por trôngz har txưr têz qơưs, uô nênhx muôx tsach nhiêms tsuô chuôz zis, tsôngv langx, têz qơưs.

Mỹ Hằng

340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.