Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghis xuc tiênr đâux tư Têi Nguên shông 2017: Khơưs cuêt tinhv đâux tư 14 jưs anr đrul tangs nro chor pênhr đăng cir jê 4 tiv USD

16/03/2017 10:37 G3T+7

Hnuz 11/3, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx (Đăk Lăk), Bôs Cêr hoaix haz Đâux tư, Ban Tơư kra Têi Nguên đrul 5 xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsov cưv Hôix nghis xuc tiênr đâux tư thangx tsangv Têi Nguên shông 2017.

Thơưx chox chor xênhr Têi Nguên haz chor ngân hangx thương mais, tsov cưv njênhk zôngv khơưs cam cêt chor poz pênhr txaik phuôv tsangr

Ntơưv hôix nghis, Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc tơư kra nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, chor xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsuv muôx chiênr lươx hlôngr tsangr qơư đâux tư sir jul đuô trơưs fangz phuôv tsangr truôx đrênhk chia đamv bov an ninh, cuôr phongx. Hôix nghis tsinhv muôx lêr sâu bê banv sâu ndu ntơưv chor ngân hangx thương mais, tsov cưv njênhk zôngv lus chor poz chia txaik uô nox, uô luôv, kra uô jưs anr sâuv thangx tsangv 5 xênhr Têi Nguên đrul jê 30.000 tiv nhiax; hur ntơư Đăk Nông muôx poz 3.000 tiv nhiax chia đâux tư jưs anr phuôv tsangr ntông măc ca. Thơưx chox cxuô xênhr tưz khơưs cuêt tinhv đâux tư tsuô 14 jưs anr đrul tangs pênhr đâux tư jê 4 tiv USD. Hur ntơư, xênhr Đăk Nông muôx 2 jưs anr đrul tangs nro chor pênhr đâux tư nhangx xangv muôx 390 tiv nhiax zos: Jưs anr Tsêr mair Chêr biênr kôngz lông ntơưv xar Nâm N’Jang (Đăk Song) haz Jưs anr par caz, khu ô tô…

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc đrul chor đaix biêuv changr pêv ntơưv hôix nghis. Ảnh T.L

Đức Diệu

985
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.