Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghis xuc tiênr đâux tư Têi Nguên shông 2017: Khơưs cuêt tinhv đâux tư 14 jưs anr đrul tangs nro chor pênhr đăng cir jê 4 tiv USD

16/03/2017 10:37 G3T+7

Hnuz 11/3, ntơưv đrôngl Buôn Ma Thuôx (Đăk Lăk), Bôs Cêr hoaix haz Đâux tư, Ban Tơư kra Têi Nguên đrul 5 xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsov cưv Hôix nghis xuc tiênr đâux tư thangx tsangv Têi Nguên shông 2017.

Thơưx chox chor xênhr Têi Nguên haz chor ngân hangx thương mais, tsov cưv njênhk zôngv khơưs cam cêt chor poz pênhr txaik phuôv tsangr

Ntơưv hôix nghis, Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc tơư kra nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, chor xênhr thangx tsangv Têi Nguên tsuv muôx chiênr lươx hlôngr tsangr qơư đâux tư sir jul đuô trơưs fangz phuôv tsangr truôx đrênhk chia đamv bov an ninh, cuôr phongx. Hôix nghis tsinhv muôx lêr sâu bê banv sâu ndu ntơưv chor ngân hangx thương mais, tsov cưv njênhk zôngv lus chor poz chia txaik uô nox, uô luôv, kra uô jưs anr sâuv thangx tsangv 5 xênhr Têi Nguên đrul jê 30.000 tiv nhiax; hur ntơư Đăk Nông muôx poz 3.000 tiv nhiax chia đâux tư jưs anr phuôv tsangr ntông măc ca. Thơưx chox cxuô xênhr tưz khơưs cuêt tinhv đâux tư tsuô 14 jưs anr đrul tangs pênhr đâux tư jê 4 tiv USD. Hur ntơư, xênhr Đăk Nông muôx 2 jưs anr đrul tangs nro chor pênhr đâux tư nhangx xangv muôx 390 tiv nhiax zos: Jưs anr Tsêr mair Chêr biênr kôngz lông ntơưv xar Nâm N’Jang (Đăk Song) haz Jưs anr par caz, khu ô tô…

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc đrul chor đaix biêuv changr pêv ntơưv hôix nghis. Ảnh T.L

Đức Diệu

1,057
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.