Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis nghis trưx tuênr tangs têz qơưs kra hâux lưv măts trâns shông 2020

13/02/2020 10:22 G2T+7

Hnuz 10/2, ntơưv Hà Nội, Ban Thươngx trưx Wiv ban Trung ương Măts trâns Têz qơưs (MTTQ) Việt Nam tưz tsov cưv hôis nghis trưx tuênr tsuô MTTQ chor xênhr, đrôngl hur tangs nro têz qơưs chia tơư kra hâux lưv măts trâns shông 2020.

Chor đais biêuv côngv Hôis nghis ntơưv hâur qox Đăk Nông

Ntơưv Hôis nghis, Trung ương MTTQ Việt Nam tưz has kra 5 chuên đêx zov chênhr: Kruôz ntuôl, kruôz hu, hu grul cxuô cxênhx tiz nênhs Pêx xinhv, cungv côr, cxiz chênhr, phat hui đăngs jul côngv saz tangs nro cxuô minhx cxưx, cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs Việt Nam xar hôis chuv nghiar; Kruôz ntuôl pêx xinhv siz lưr cơưv shuv, los đôngs sangr tos, uô tar chor mux tiêu phuôv tsangr cinh têr, văn hoar, tsôngv langx, tuôr truôx cuôr phongx, an ninh ntơưv, pêx xinhv uô tsưr, hlôngr ndêx muôl por vêv chei haz lơi sich huv cêr chei, tsinhv chênhz ntơưv Pêx xinhv; Cxiz chênhr sox seiz haz phanv biêns tsôngv langx, côngv phangx tangr tham nhungr, langr phir, cxiv tsang Đangv, Têz qơưs hur saz, muôx jul; Cxiz chênhr côngv saz kangz ntux, krêz đangr đôir ngoais Pêx xinhv haz hâux tsuô nênhs Việt Nam nhoz têz qơưs tov đrâu; Cxiz chênhr cungv côr tsov cưv, hlôngr yaz nôis jung, phương thưc, uô muô xkangz hâu hoax đôngs ntơưv MTTQ Việt Nam, đap ưngr tsinhr tinhv hâux lưv hur ntu yaz.

Hoàng Hoài

310
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.