Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis nghis cơưv shuv, cuanr triêtx, kra uô chor Nghis cuêt Trung ương 7 (khoar XII)

05/07/2018 14:13 G7T+7

Hnuz 29/6 tntơưv Hax Nôis, Ban Bir thư Trung ương Đangv tsov cưv Hôis nghis canr bôs tangs têz qơưs cơưv shuv, cuanr triêtx, kra uô Nghis cuêt Hôis nghis Trung ương 7 (khoar XII) ntơưv Đangv trơưs hinh thưc trưx tuênr hur tangs nro têz qơưs.

Chor canr bôs chuv tsôt xênhr Đăk Nông côngv hôis nghis

Hôis nghis tưz cuanr triêtx chor nghis cuêt ntơưv Hôis nghis Trung ương 7 (khoar XII): Nghis cuêt xur 26-NQ/TW lus tox tsongs cxiv tsang đôis ngur canr bôs cxuô cxênhx, tiv zix mas cxênhx chiênr lươx txâus năng lưx, phâmv tsât haz côngz bê huv đangs nuv; Nghis cuêt xur 27-NQ/TW lus hlôngr chinhr sach nhiax hli tsuô canr bôs, công tsưc, viên tsưc, lưx lươngs vur trang haz nênhs los đôngx hur joanh nghiêps; Nghis cuêt xur 28-NQ/TW lus hlôngr chinhr sach bov hiêmv xar hôis.

 

Phan Tân

1,193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.