Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôi nghis điênv hinhx tiên tiênr Hôis Chưr thâps đov jas IV haz yangx côngz nênhs tso nyangr tiêu biêuv shông 2020

26/06/2020 14:57 G6T+7

Tangs cis 22/6, Hôis Chưr thaps đov xênhr tsov cưv Hôis nghis điênv hinhx tiên tiênr jas IV haz yangx côngz nênhs tso nyangr tiêu biêuv shông 2020.

Hôis Chưr thâps đov Việt Nam khơưs Fax kruôs chor car nhênhs, tox thêv tưz muôx thanhx tich xuât săc hur phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs. Ảnh: Hồ Mai

Ntu 2015-2020, đrul kruôz hu tangs nro tsôngv langx pangz yangx 215 tiv nhiax tsuô hâux lưv nhân đaos, cxuô cxênhx hôis tưz pangz tsuô yangx  1,1 chơưx lênhx nênhs lo sir zôngv. Chor đơn vix, car nhênhs khơưs puz jê 276.000 poz hnux, 183 luz tsêr siz hluz, 66 công trinhx, 54 tus nhux, yik, 324 poz hocx bôngv, 73 yêz ntol, yêz lăc, njuôl, khu moz haz pangz yuôx tsuô yangx 66.000 nênhs pluôs haz nans nhân tsât lo da cam. Hâux lưv tso nyangr tinhx nguêns lo cxuô cxênhx pêx xinhv uô trơưs, đrul tso yangx 29.000 đơn vix nyangr, pâur nhiax muôx grê 4,5 tiv nhiax.

Phạm Khánh

806
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.