Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghix Ban Tsât hanhx Đangv bôx xênhr jas tiv 8 (khoar XI)

13/07/2017 10:24 G7T+7

Hur 2 hnuz 10 haz 11/7, Ban Tsât hanhx Đangv bôx xênhr khoar XI, ntul 2015-2020 tsov cưv Hôix nghix jas tiv 8 (krêz đangr) chia ntâu grê tinhx hinhx uô đăngs nuv 6 hli hâur shông, phương hươngr 6 hli kangz shông 2017; saz langx haz cuêt tinhv iz cxa đăngs nuv zov chênhr ntơưv xênhr.

Chor đaix biêuv côngv hôix nghix

Hôix nghix tưz nôngl Bor cor tinhx hinhx uô đăngs nuv 6 hli hâur shông, phương phươngr 6 hli kangz shông 2017; Hâux lưv cxênhz seiz, sox seiz 6 hli hâur shông, phương hươnrg 6 hli kangz shông 2017; Jưx thov bor cor sơ cêt 6 hli uô trơưs Nghix cuêt 07, hnuz 17/11/2011 ntơưv Xênhr wiv (khoar X) lus phuôv vangv đô thix xênhr Đăk Nông ntu 2011 – 2020 haz seiz txus shông 2030; Jưx thov bor cor sơ cêt 1 shông uô trơưs Nghix cuêt xur 03, hnuz 5/5/2016 ntơưv Xênhr wiv lus cxiv tsang jêx jos yaz ntu 2016-2020. Hôix nghix tưz cuanr triêtx Cui đinhx 85, hnuz 23/5/2017 ntơưv Bôx Tsinhz chai lus cxênhz seiz, sox seiz nuv sâu kra chuôz tangv ntơưv canr bôx thuôx chor Bôx Tsinh chai, Ban Bir thư cangr; Cui đinhx 86, hnuz 1/6/2017 ntơưv Bôx Tsinhz chai lus sox seiz hur Đangv. Ntơưv hôix nghix, chor đaix biêuv tox tsongs phênhz khaz uô mênhx pêv chor uô tsi tâu lo, kênhz hur uô trơưs đangs nuv phuôv tsangr cinh têr – xar hôix; phênhz khaz uô mênhx pêv tinh thânx, tsach nhiêmx ntơưv tsov cưv, đơn vix, car nhênhs hur chor vânr đêx tiêu cưx, uô cxuôv hav ntâu hênhr… sâuv thangx tsangv xênhr.

Phan Tân

1,097
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.