Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis nghis Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr Đăk Nông jas tiv 20

09/07/2020 19:45 G7T+7

Hnuz 6/7, Ban Tsât hanhx Đangv bôs xênhr Đăk Nông khoar XI, ntu 2015-2020 tsov cưv Hôis nghis jas tiv 20 chia ntâus grê cêt cuav uô hâux lưv 6 hli hâur shông, hương hươngr 6 hli kangz shông 2020.

Trơưs ntâus grê, tsơưv mangl cxuôv hav ntơưv cangz moz Covid-19 tangz sis đrul sir jul ntơưv chox, tơư kra ntơưv xênhr tưz txu tsơưs hlo cxuôv hav ntơưv jas muôx cangz moz. Tôc đôs cxangz ndê GDP 6 nhangx lo 6,09%. Hâu xlưv an sinh tsôngv langx txuôl nzir lo zov chênhr, tiv zix mas pangz mangx chor nênhs mangl cxuôv hav viv Covid-19.

Hâux lưv cxiv tsang Đangv, cxiv tsang hês thôngr tsinhz chei txuôl nzir lo zov chênhr; hur ntơư tox tsongs chênhr mangx Nghis cuêt Trung ương 4 (khoar XII) lus cxiv tsang, khu nzir Đangv cênhz Chiv thix xur 05 ntơưv Bôs Tsinhz chei. Tangs nro xênhr trâu saz chox, tơư kra hâux lưv bangx đais hôis đangv cxuô cxênhx môngl txus Đais hôis đais biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv.

6 hli kangz shông 2020, xênhr txuôl nzir tox tsongs chox, tơư kra cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cêr hoaix đâux tư phuôv tsangr haz nhangx xangv thu, chi ngân sach Têz qơưs shông 2020, sâuv tinh thânx tsi khu hlôngr txu chor chiv tiêu tưz chuôz kra ntơưv hâur shông. Cxuô cxênhx wiv, chinhr cuênx trâu saz, sir jul uô jông hâux lưv phangx, tangr cangz moz Covid-19, moz kang đơưz. Cênhz đrul txuôl kra uô jông chor nghis cuêt, chiv thix, tsangz cxênhx, cêr hoaix ntơưv Trung ương, ntơưv xênhr, tangs nro xênhr tsov cưv uô tar đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx, đais hôis Đangv bôs xênhr jas tiv XII.

Đôngx chir Lê Diễn, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr, cuôs chor đais biêuv tox tsongs siz thangv chor chiv tiêu, cêr hoaix chuôz kra shông 2020

Đôngx chir Lê Diễn, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr cuôs, tsuv uô muôx kangz hâu hâux lưv khôi phux phuôv tsangr cinh têr, phangx, tangr moz ơs haz tsov cưv đais hôis đangv cxuô cxênhx

Shênhv đuôz Hôis nghis jas tiv 20

Phan Tân

665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.