Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz tangs nro xênhr txuôl nzir tsi môngl cơưv tangs hli 2 chia phangx, tangr cangz moz Covid-19

20/02/2020 10:51 G2T+7

WBPX xênhr kror nhis muôx Công văn xur 546/UBND-KGVX hnuz 15/2/2020 lus txuôl nzir chia shuv xinhz sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông txuôl nzir su cơưv chia phangx, tangr cangz moz Covid-19.

Chor cơ sơv zor zux txuôl nzir uô trơưs tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19

Mênhx pêv, chor đơn vix, trôngx qơư thôngz xur tsuô tangs nro chor nhuôs hur ntu shông tsêr nhuôs zâu haz mâmx non, shuv xinhz phôv thông, zor zux tsi tsês, shuv xinhz cơưv nghêx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông txuôl nzir su cơưv tsix hnuz 17/2 txus tangs hli  2/2020 chia uô muôx kangz hâu chor tsưr ziv phangx, tangr cangz moz Covid-19; iz făngz cênhz đrăngx đrênhk hnav txir shuv xinhz chia seiz shuôs, cangr chor cưr hur nôngz nhôngl xu nzir tsi môngl cơưv. Hur nôngz nhôngl hnuôr chor đơn vix, trôngx qơư txuôl nzir kra uô trơưs tơư kra ntơưv Chinhr phuv, Bôs Y têr, Bôs GD-ĐT, WBPX xênhr tưz ban hanhx văn banv lus phangx, tangr cangz moz Covid-19.

Nguyễn Hiền

337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.