Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz tror tuôx tsêr cơưv uô kangz jas su jangv cangz moz Covid-19

05/03/2020 10:19 G3T+7

Uô kangz jê 1 hli su cơưv (txix hnuz 4/2-2/3/2020) chia phangx, tangr cangz moz Corona (Covid-19), tangs cis hnuz 2/3, yênhx cxênhz shuv xinhz cxênhx THPT, Phôv thông Minhx cxưx Nôis tsur, Trung tâm Zor zux tsi tsês-Zor zux hươngr nghiêps, Tsêr Cao đăngv Côngs đôngx sâuv thangx tsangv xênhr tưz shir phangz lus tror kangz môngl cơưv chia đamv bov tiênr đôs Tsangz cxênhx, cêr hoaix kra cơưv shông 2019-2020.

Nôngz nhôngl su cơưv, chor tsêr cơưv sâuv tangs nro xênhr tưz tsov cưv tsuôl yuôx tuô cangz moz; los đôngs vêv xinhz thangx tsangv tsêr, lơp cơưv, bangx cxix cxuô xax bông, cuô jung jix nzuôr têk đamv bov huv trơưs tsinhr tinhv lus hâux lưv phangx tangr cangz moz. Iz făngz ntơư, chor cưr shuv xinhz, nav txir tưz tsov cưv chia chor cưr tưx yangz shuv ntơưr trưx tuênr trơưs tsangz cxênhx sâuv trang web ViettelStudy.vn.

Shuv xinhz Tsêr THPT Đăk Glong lo njuôl nhiêts đôs uô ntêx môngl hur tsêr cơưv

Cưs kra haz shuv xinhz Tsêr Phôv thông Minhx cxưx Nôis tsur THCS&THPT hênhx Đăk Glong tưz tror kangz kra haz cơưv

Shuv xinhz Trung tâm Zor zux tsi tsês-Zor zux hươngr nghiêps xênhr nzuôr têk ntơưv jung jix tuô cangz moz uô ntêx môngl lơp cơưv

Shuv xinhz Tsêr THPT Minhx cxưx Nôis tsur N’Trang Lơng uô los đôngs, vêv xinhz tsêr cơưv hur saz si

A Trư

425
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.