Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se plâ nti ta wâl sam bŭt jêh rlu n’jrăng nau ji tưp Covid-19

05/03/2020 10:19 G3T+7

Jêh dăch tât du khay rlu nti (ntơm lơ 4/2 tất 2/3/2020) gơi n’jrăng, n’gang ji tưp nau ji Corona (Covid-19), ôi lơ 2/3, âk rbăn bu nuyh kon se nti sam bŭt tâm wâl sam bŭt gưl III, Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti, Trung tâm GDTX-GDNN, Trường Kao đẳng Kộng đồng tâm lam n’gor m’ak plâ nti tay gơi di nau Nchră, nau ntĭm nti sam bŭt năm 2019-2020.

Ta ăp nar rlu nti, ăp wâl sam bŭt tâm lam n’gor lĕ ndâk tâ kan krih dak si bư khĭt ka man; tho mpêh wâl sam bŭt, jrô nti, rơm nŭm sa bu, dak si tho ti tĕng di nau ntĭm gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp. Bơh đah nĕ, ăp kon se nti sam bŭt, mê mbő kon se lĕ ndâk nau ntĭm nti trực tuyến ân ma kon se ta r’năk tă bơh nau ntĭm ta trang web ViettelStudy.vn.

Kon se nti sam bŭt wâl sam bŭt gưl III Dak Glong dơi bu ksiêm săk jăn duh hĕ mô lor ma lăp nti tâm jrô

Nai ntĭm n’hanh kon nti wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ ngti wâl sam bŭt gưl II n’hanh wâl sam bŭt gưl III Dak Glong lĕ ntĭm n’hanh nti tay

Kon se nti sam bŭt Trung tâm GDTX-GDNN dơi tho ti đah dak si bư khĭt ka man lor ma lăp nti tâm jrô

Kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng pah kan, mpêh sut wâl sam bŭt jrô nti ân kloh

A Trư

424
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.