Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz tror tuôx tsêr cơưv uô kangz jas su phangx, tangr moz Covid-19

29/04/2020 15:21 G4T+7

Uô trơưs tơư kra ntơưv WBPX xênhr, txix hnuz 27/4, shuv xinhz cxênhx THCS haz THPT sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr tror kangz tuôx cơưv uô kangz jas su phangx, tangr moz Covid-19, đrul tinh thânx tsuv đamv bov an toanx tsêr cơưv, bov đamv tiênr đôs Tsangz cxênhx, cêr hoax kra cơưv shông 2019-2020. Chor cxênhx zor zux tsinhv yuôr chuôz môngl cơưv tsuô hnuz 4/5.

Hur hnuz shuv xinhz tror kangz tuôx cơưv, cxuô tsêr cơưv por lênhx muôx chor bangv hiêus kruôz ntuôl, njuôl chêr sur, muôx cuô yuôx nzuôr têk ntơưv trôngx lôngl tsêr cơưv. Cxuô lơp por lênhx uô trơưs cêv kuôl bâuv li phaiz shuv xinhz hur lơp cơưv 2 tol hnuz. Canr bôs, zor zux, shuv xinhz tuôx tsêr cơưv chox ntâuz bul ndâux.

Njuôl chêr sur shuv xinhz Tsêr PTMC Nôis tsur N’Trang Lơng

Zor viên, shuv xinhz Tsêr THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đrôngl Gia nghĩa) chox ntâuz bul ndâux hur lơp cơưv

Shuv xinhz Tsêr THPT Chu Văn An (đrôngl Gia Nghĩa) phaiz đrăngz iz lơp cơưv chia uô trơưs cêv kuôl cui đinhs

Shuv xinhz Tsêr THCS Nguyễn Trãi, xar Đăk Môl (Đăk Song) lo njuôl chêr sur uô ntêx môngl hur tsêr cơưv

Tsêr THCS Phan Bội Châu, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) nzuôr têk tsuô shuv xinhz ntơưv cuô yuôx tuô cangz

Pa nô, shênhv đuôz trưx cuan kra tsưr ziv phangx, tangr moz lo đei ntơưv trôngx lôngl tsêr cơưv chia shuv xinhz, hnav txir zôngx ziv puv seiz

P.V

1,570
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.