Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz cơưv cxênhx I haz mâmx non tror tuôx tsêr cơưv

07/05/2020 09:24 G5T+7

Uô kangz nông znhôngl su cơưv chia phangx, tangr moz Covid-19, hnuz 4/5, shuv xinhz cơưv cxênhx I haz nhuôs cơưv cxênhx mâmx non hur tangs nro xênhr tror tuôx tsêr cơưv.

Chia bov đam van toanx tsuô shuv xinhz, cxuô tsêr cơưv tưz uô trơưs ntâu tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19 trơưs cui đinhs. Uô ntêx nhuôs tror tuôx cơưv, trôngx tol, chuôz zênhx cơưv, đôx uô si lo so haz tuô cangz. Iz făngz uô vêv xinhz hur saz si, chor phongx cơưv, phongx uô hâux lưv, khuôn viên, cxuô tsêr cơưv bur chir thangx tsangv nzuôr têk ntơưv chor qơư xưs li trông xlôngl tsêr cơưv, cxuô lơp cơưv, tsêr vêv xinhz... Tsêr cơưv njuôl chêr sur, nzuôr têk tuô cangz moz uô ntêx six hơưv cơưv ntơưr, chox ntâuz bul ndâux đrăngx đrênhk, bov đamv cêv kuôl ntơưv shuv xinhz thâuv cơưv haz uô si, môngl thangx tsangv vêv xinhz...

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs chox ntâuz bul ndâux tuôx tsêr cơưv  hnuz 4/5

Chor cưr lo nzuôr têk tuô cangz uô ntêx môngl hur lơp cơưv

Tsêr cơưv phaiz ntâuz bul ndâux tsuô shuv xinhz hnor kangz grang uô ntêx thâuv lus hur tsêr cơưv

Njuôl chêr sur tsuô nhuôs zâu

Six hơưv cơưv thơưx hnuz uô kangz nôngz nhôngl su jangv moz Covid-19 ntơưv cưs kra haz shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx I N’Trang Lơng, phươngx Nghĩa Tân (Gia nghĩa)

Shuv xinhz chox ntâuz bul ndâux đrăngx đrênhk hur six cơưv haz six uô si

H'Mai

559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.