Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hanhx trinhx Laz 2019-Ndol laz Đăk Nông txuôl trox nyangr Viêtx

20/06/2019 14:18 G6T+7

Uô trơưs tsangz cxênhx tso nyangr tinhx nguêns “Hanhx trinhx Laz” jas tiv VII-shông 2019 ntơưv Ban Tơư kra têz qơưs kruôz hu tso nyangr tinhx nguêns, xênhr Đăk Nông côngv tsov cưv “Hanhx trinhx Laz”, uô tsuô hnuz 14/6 txus 27/7/2019.

​​​​​

WBPX xênhr kruôz hu cxuô lênhx pêx xinhv sănr sangx đăng cir tuôx côngv tso nyangr tinhx nguêns ntơưv Hnuz tso nyangr “Hanhx trinhx Laz 2019-Ndol laz Đăk Nông txuôl trox nyangr Viêtx”

Lêr phat đôngs Tsangz cxênhx “Hanhx trinhx laz” lo tsov cưv ntơưv chor hênhx  Đăk Mil, Cư Jut haz thix xar Gia Nghiar tsuô chor hnuz 12, 13 haz 19/6/2019. Iz făngz chor yêz jiêur hanhx, kruôz ntuôl lưu đôngs sâuv chor cêr tsinhv, tsangz cxênhx muôx ntâu hoatx đôngs xưs li: Lểtr cxul pangx ntơưv tax Nzang Liêtx sir xênhr; Hnuz hôis tso nyangr tinhx nguêns đrul chuv đêx “Hanhx trinhx Laz 2019-Ndol laz Đăk Nông txuôl trox nyangr Viêtx”. Mux tiêu tsangz cxênhx chia kruôz ntuôl, thangv kra tso nyangr tinhx nguêns haz chor moz nyangr tsuô yangx 3.000 lễnh nênhs; txais nhênhx 2.540 đơn vis nyangr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr; cxuô hênhx tsov cưv “Hanhx trinhx laz” kruôz hu 15 tinhx nguêns viên uô trơưs haz 8 tinhx nguêns viên uô ntâuz ntơưr đăng cir muôz puz mô, plăngz nhur, bôs phâns tuôz nênhs.

Bảo Ngọc

466
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.