Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zos lưu điênv hinhx tiên tiênr Cums siz tưr chor xênhr Têi Nguên haz Duên haiv miênx Trung

31/07/2019 18:28 G7T+7

Mo 25/7, ntơưv thix xar Gia Nghiar xênhr Đăk Nông tưz muôx Tsangz cxênhx zos lưu điênv hinhx tiên tiênr Cums siz tưr chor xênhr Têi Nguên haz Duên haiv miênx Trung zos WBPX xênhr Đăk Nông đăng cai tsov cưv.

Khơưs Fax kruôs ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr Quangv Ngair tsuô chor car nhênhs điênv hinhx jông hlo

Ntơưv chuô vzos lưu, chor tox thêv, car nhênhs điênv hinhx tiên tiênr tuôx ntơưv chor xênhr Têi Nguên haz Duên haiv miênx Trung tưz siz thangv, siz kra lus chor tsưr ziv jông, tsưr ziv hur chor phong tsox siz tưr nhiav têz qơưs hur uô nox uô hâuk, an sinh tsôngv langx, por vêv an ninh Têz qơưs, nhân đaos tưx thiêns…

Jas nuôr, Tsuv tinhx WBPX xênhr Quangv Ngair (Cums thơưx Cums siz tưr chor xênhr Têi Nguên haz Duên haiv miênx Trung 2019) tưz khơưs Fax kruôs tsuô 11 tox thêv haz 8 car nhênhs muôx thanhx tich jông tiv zix hlo hur siz tưr uô nox uô hâuk, cơưv shuv, uô hâux lưv, pangz mangx tsuô sưs nghiêps cxiv tsang haz phuôv tsangr chor xênhr Têi Nguên haz Duên haiv miênx Trung.

Hoàng Hoài

252
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.