Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jaiv pahp nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs

18/07/2019 14:52 G7T+7

Sơv Khoa hocx haz Công nghês kror nhis cênhz đrul Sơv Nôis vus tsov cưv nghiêms thu Đêx taix khoa hocx “Jaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông, tsinhz tas haz jaiv phap”.

​​​​​​​

Đêx taix muôx ntâu jaiv phap zaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh Hồ Mai

Đêx taix zos Ths. Phams Vương Quôc Trung (canr bôs Hênhx wiv Tui Đưc) sâu txix shông 2014-2017. Đêxx taix muôx chor jaiv phap zaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs: Kruôz ntuôl lus nghêx nghiêps, cơưv nghêx haz nuv uô; hlôngr txangr cơ câur cinh têr haz phuôv tsangr chor nghêx jix vus; phuôv tsangr thix trươngx los đôngs; bur chir, sir zôngv canr bôs minhx cxưx nênhs tsơưs; cxiz chênhr chox kra ntơưv Đangv, cangr ntơưv Têz qơưs haz chor đoanx thêv hur uô trơưs chinhr sach zaiv cêr nuv uô tsuô thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs…

Lê Dung

215
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.