Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa phat hui vai tsox đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs

13/08/2020 14:37 G8T+7

Đangv bôs đrôngl Gia Nghĩa nhis nuôr muôx 35 tsov cưv đangv đrul 2.521 đangv viên, đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs txưr muôx 6%.

Nhis nuôr, 100% jêx jos, tuv tiz nênhs nhoz đrôngl sâuv thangx tsangv muôx chi bôs haz đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor tsov cưv cơ sơv đangv haz đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs phat hui vai tsox hax nhân nhoz cơ sơv, uô jông hâux lưv tsinhz chei lo zos. Pangz canr bôs đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs pangz chor tsov cưv cơ sơv đangv, chinhr cuênx trôngx qơư zôngx ziv đuô hur haux lưv jân vâns, kruôz kra muôx kangz hâu chor chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs. Đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs uô jông ntâus ntêx, môngl, cênhz đreiv côngs đôngx cxuô mĩnh cxưx sâuv cêr phuôv tsangr chuôz thênhx, cxuôv yeiz, txu pluôs, cxiv tsang jêx jos yaz.

Đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs lo zov chênhr bôix jươngr, tsât lươngs hâux lưv ziv nuz ziv saz

Canr bôs zos đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs siz thangv hâux lưr uô ntêx kra môngl trâu jêx jos

Đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhr nhoz jê, zôngx ziv hur hâux lưv kruôz ntuôl, kra chinhr sach txus trâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs

Đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs nangr khâuz ndơưk ntâuz txaix truênx thôngr hur chor xưv cxênhx văn hoar, tsinhz chei ntơưv trôngx qơư

Đangv viên môngl côngv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr minhx cxưx

H'Mai

525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.