Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa sir jul uô tar cxiv tsang jêx jos yaz hur shông 2020

19/03/2020 10:21 G3T+7

Trơưs cêr hoaix ntơưv WBPX xênhr, đrôngl Gia Nghĩa lo huv jêx jos yaz hur shông 2020. Đangv bôs, chinhr cuênx haz Pêx xinhv sir jul cxiv tsang Gia Nghĩa lo huv jêx jos yaz đrul năng đôngs, huv zos trung tâm tsinhz cheiz, cinh têr, văn hoar, tsôngv langx ntơưv xênhr.

Nhis hnuôr, tangs nro đrôngl muôx yangx 450 cơ sơv sanv xuât, uô luôv hur făngz công nghiêps, yangx 4.000 chuôz zis haz 250 joanh nghiêps hoax đôngs hur făngz thương mais-jix vus. Chor hoax đôngs sanv xuât trơưs cangz jar tris cênhz muôs sanv phâmv, phuôv tsangr sanv xuât nông nghiêps uô trơưs công nghês cao lo cxiz chênhr, pangz mangx phuôv tsangr cinh têr. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông đuô: 100% jêx jos muôx pangx tênhz têz qơưs, chuôz zis sir zôngv pangx tênhz, 99% chuôz zis thangx tsangv jêx jos sir zôngv đêx huv vêv xinhz, cêr luôv cxeik, mox nhex đrôngl, tơưk pangx tênhz chik puv cêr đrôngl tsinhv lo 100%. Đrôngl Gia Nghĩa tsinhv zos trôngx qơư uô ntêx hlo ntơưv xênhr tsi yuôr chuôz zis pluôs…

Cêr đrôngl Gia Nghĩa muôx ntông njuôz lo tiv lês 97%. Ảnh: Cao Biên

Cêr đrôngl Gia Nghĩa đangr pho. Ảnh: Cao Biên

Pêx xinhv uô trơưs công nghês cao hur uô kôngz lông

Sanv phâmv hưr cơ, uô muôx kôngz hur saz zos făngz môngl truôx đrênhk ntơưv ntâu chuôz zis pêx xinhv Gia Nghĩa

Ntâu ntu cêr ntơưv chor xar lo luôv mox nhex

Tsangs Liêng Nung, xar Đăk Nia zos iz kror qơư ndil uô si, văn hoar ntơưv đrôngl

H'Mai

2,169
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.