Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa uô jông luz nênhx tsôngv box cxuô minhx cxưx

09/07/2020 19:47 G7T+7

Đhâu uô trơưs Nghis cuêt Đais hôis Đangv bôs Gia Nghĩa ntu 2015 – 2020, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs tưz muôx ntâu hlôngr yaz jông, cxuô făngz phuôv tsangr ntâu.

Trôngx qơư uô lo jông 4 tsinhr tinhv zov chênhr ntơưv minhx cxưx zos “Pangx tênhz -cêr- tsêr cơưv-tsêr khu moz”. Hâux lưv cxuôv yeiz pluôs hur tsôngv box lo cxuô cxênhx trâu saz uô. Uô kangz 5 shông, đrôngl tưz tsi yuôr chuôz zis pluôs; chor chuôz zis jê pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs lo zov chênhr, pangz ntâu făngz chia phuôv tsangr cinh têr. Chor xar muôx ntâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Đăk Nia, Đăk R’moan tưz lo huv jêx jos yaz. Chinhr sach an sinh tsôngv langx, tu chuôz zis chich sach, chuôz zis txov nhev, nênhs baov trơs tsôngv langx lo zov chênhr uô jông, cxiz chênhr xar hôis hoar. Luz nênhx tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv đrôngl ziv hnuz ziv tâu jông đuô.

Ndêx muôl jêx jos minhx cxưx nênhs tsơưs hlôngr yaz sei

Ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs nde bluô hnux, cinh têr truôx

100% ntu cêr tsinhv hur cxuô jêx jos tưz lo luôv cxeik haz luôv mox nhex

Tsôngv box zov chênhr nrar xur mông sâuv bor chir

Chor cưr shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhênhv ntơưr hur six uô si ntơưv tsêr cơưv

Nhu câux sir zôngv, uô si hur tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs lo zov chênhr

H'Mai

1,041
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.