Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box cxuô minhx cxưx tsinhr ndu njôngr haz uô trơưs Lâul kra

14/05/2020 10:47 G5T+7

Ndu lus Lâul Hồ kra “Siz lưr zos nhiav têz qơưs, nhiav têz qơưs mas tsuv siz lưr”, tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr tưz haz tangz tov trâu saz uô trơưs chor phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs.

Tiv zix mas phong tsox siz lưr uô hnox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôs, côngv saz cxuô minhx cxưx, cxiv tsang nênhx văn hoar... Pêx xinhv tưz hlôngr jux jul zangv uô hnox kuz môngl uô cxangz ntâu chiv, cênhz zus tsax cxu đrul hlôngr yaz vangx angr, vangx hangr jôngr, chos ntông hnox txir, kôngz công nghiêps jông, muôx grê saz, uô muôx ntâu mô hinhx phuôv tsangr cinh têr tôngv hơs, ntâu zangv. Ntơưv ntâu trôngx qơư muôx ntâu lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs nto bê hur phuôv tsangr uô hnox uô hâuk, cxuôv yeiz, txu pluôs...

Tsôngv box cxuô minhx cxưx tsinhr ndu txax njil Lâul Hồ

Nênhv smuôx côngz bê hur côngs đôngx cxuô minhx cxưx zos lưx lươngs nongx côt hur cxuô phong tsox nhiav têz qơưs

Cênhz cê cơưv haz uô trơưs Lâul Hồ cênhz  siz lưr uô bluô hnux, cxuôv yeiz txu pluôs

Tsôngv box cxiv tsang pênhr viv nênhs pluôs, cxiv tsang pơưk côngv saz tangs nro pêx xinhv

Cxiv tsang haz tuôr tsês ntâu mô hinhx jông, zangv uô sangr tos, sir zôngv mair lus uô hnox uô hâuk

Tsôngv box cxuô minhx cxưx cxuôv tsês cêr chei kuz tsi jông, tuôr tsês, phat hui văn hoar lâul jông

H’Mai

1,850
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.