Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ăp bu nong kah gĭt nao nao wa n’hanh tĕng kơt nau Wa ntĭm

14/05/2020 10:47 G5T+7

Kah gĭt nau Wa Hồ ntĭm “Tâm rlong jêng nau rŏng ma bri dak, rŏng ma bri dak nĕ he tâm rlong”, bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm n’gor lĕ pah kan n’hanh dôl pah kan tĕng ntil nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak.

Tâm nĕ gĕh nau tâm rlong bư hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach, tâm rom gop ăp bu nong, ndâk njêng nau rêh ân uĕh… Bu nuyh bon lan abaơ lĕ r’gâl nau bư mir jan ba kơt kăl e gơi tĕng nau ntĭm bư mir jan ba mhe, r’nglăp nau kan chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr gơi ndâk njêng nau kan uĕh lăng, tăm tơm si bri, tăm tơm sa play, tơm kông nghiệp kh’lay r’noh tăch, kh’lay tâm nau wăng sa, gơi ndâk njêng ăp ntil nau kan wăng sa tổng hợp, gĕh âk tơm tăm mpô mpa rong. Ta ăp n’qual n’hanh bon têh gĕh âk bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ blau bư hao nau wăng sa, trŭnh nau rêh o-ach…

Bu nuyh bon lan ăp bu nong kah gĭt nao nau n’hâm suan Wa Hồ

Bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan ăp bu nong jêng phung gĕh nau kh’lay tâm nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak

Tâm r’nglăp nau nti n’hanh tĕng kơt nau Wa Hồ ntĭm gơi tâm rlong hao nau wăng sa, trŭnh nau rêh o-ach

Bu nuyh bon lan tâm kơl prăk rêl ân ma bu nuyh o-ach, ndâk njêng nau tâm rom gop lam ăp bu nong

Ndâk njêng n’hanh pơk kan âk ntil nau kan uĕh, blau mĭn tâm nau kan, dŏng rdeh rek ba lŏ

Bu nuyh bon lan ăp bu nong lâm lơi nau way mô uĕh kăl e, mât mray, hao dŏng di ăp ntil nau way uĕh

H’Mai

1,995
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.