Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx biên phongx Tuy Đưc uô jông phương châm “Đriv truôx khor, jêx jos tax tul”

27/02/2020 15:22 G2T+7

Đônx biên phongx 767 (Tuy Đưc) muôx phênhv por vêv muôx li 10 km cêr đriv Việt Nam-Campuchia haz xar buôs đriv Đăk Buk So (Tuy Đưc).

Đrul phương châm “đriv truôx khor, jêx jos tax tul”, hur nôngz nhôngl đhâu, đơn vis tsov cưv 576 “Jas cơưv thangx tsangv đriv”, đrul yangx 9320 shuv xinhz nhoz chor tsêr cơưv sâuv thangx tsangv; cxiv tsang lo 2 tuv tưx cangr cêr đriv đrul 14 lênhx nênhs; 11 tuv tưx cangr an ninh tsâts tưx jêx jos, đrul 66 lênhx nênhs; kruôz hu 319 chuôz zis uô têz, 2 joanh nghiêps hur thangx tsangv buôs đriv đăng cir côngv uô phong tsox tưx cangr cêr đriv, ndix đriv... Đhâu ntơưv, uô cxangz nzir txơưx xangr, tsach nhiêms ntơưv cxênhx wiv, chinhr cuênx, chor đơn vix cis txus hur cxiv tsang, cangr, por vêv tsưr cangr đêx angr, an ninh đriv têz qơưs; cxiv tsang thêr tsâns biên phongx tangs pêx xinhv truôx đrênhk...

Đhâu jas cơưv “Jas cơưv thangx tsangv đriv”, chor shuv xinhz lo ndil seiz, cơưv pâuz lus ndix tsưr cangr đriv têz qơưs

Lưx lươngs jân cuân, pêx xinhv cênhz đrul Đônx biên phongx Tuy Đưc sox seiz, por vêv đriv

Đônx biên phongx Tuy Đưc môngl pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs

Đônx biên phongx Tuy Đưc tsov cưv môngl seiz shuôs đriv ntơưv oz făngz, por vêv đriv têz qơưs, pangz cxiv tsang đriv tax tul, jông saz, siz pangz uô cê phuôv tsangr

Phan Tân

1,727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.