Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han mât chiă n’har bri Tuy Ðức bư tĕng uĕh nau kan “Nâp phêt mpeh n’har bri, đăp mpăn nau rêh tâm thôn bon”

27/02/2020 15:22 G2T+7

Mpôih ka han mât chiă n’har bri 767 (Tuy Ðức) dơi bri dak jao kan mât chiă tâm 10 km trong n’har bri Việt Nam – Drôn n’hanh xă mpeh n’har bri Dak Bŭk So (Tuy Ðức).

Tĕng nau kan “Nâp phêt mpeh n’har bri, đăp mpăn nau rêh tâm thôn bon”, tâm ăp năm lĕ lăn, mpôih ka han, n’gâng kan ndâk 576 “Mông nti sam bŭt ta pĭt mpeh n’har bri”, gĕh 9.320 kon se ta ăp wâl sam bŭt tâm xă nti; ndâk njêng gĕh 2 tổ mât uănh êng trong n’har bri đah 14 nuyh; 11 tổ mât chiă êng đăp mpăn nau rêh tâm thôn bon, gĕh 66 nuyh kan; jă đă 319 r’năk bư mir jan ba, 2 doanh nghiệp dăch mpeh n’har bri bư sam bŭt buăn mât chiă n’har bri, gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri… Yor nĕ, n’hao nau mĭn gĭt, nuih n’hâm kan bơh kâp ủy, n’gâng kan bri dak, ăp ntŏk kan gơi ndâk njêng, mât chiă, mât mray neh ntu bri dak, đăp mpăn nau rêh bon lan tâm mpeh n’har bri; ndâk njêng nau n’jrăng tâm lơh tâm su nâp phêt…

Jêh lĕ mông nti “Mông nti sam bŭt ta pĭt mpeh n’har bri”, ăp kon se dơi hăn khâl, joi uănh gơi gĭt gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri dak

Bu nuyh bon lan bư ka han, bon lan kan ndrel ma Mpôih ka han mât chiă n’har Tuy Ðức hăn ksiêm, mât chiă n’har bri

Mpôih ka han mât chiă n’har bri Tuy Ðức kơl bu nuyh bon lan n’hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach

Mpôih ka han mât chiă n’har bri Tuy Ðức ndâk tâ hăn ksiêm bar đah bri dak gơi mât chiă n’har bri, sâm kơl ndâk njêng nau đăp mpăn, dơh dăch, pah kan ndrel bư hao nau rêh

Phan Tân

1,838
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.