Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx biên phongx Cưa khâuv Thuận An zôngv loa kruôz ntuôl phangx tangr moz Covid-19 txus pêx xinhv

26/03/2020 14:40 G3T+7

Cênhz đrul cxangz nzir cxênhz seiz, cxênhz yuôx đriv đrăngx đrênhk, Đônx biên phongx Cưav khâuv Thuận An nhoz xar Thuận An (Đăk Mil) tsiv cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl phangx, tangr moz Covid-19 txus pêx xinhv hur thangx tsangv buôs đriv.

Chênhr mangx thâuv pux tuz nhuôs môngl uô têz lus chia phaiz  ntơưr kruôz ntuôl phangx tangr moz Covid-19

Mênhx pêv, Pangz công txux trôngx qơư Đônx biên phongx Cưav khâuv Thuận An zôngv loa môngl txus chor qơư muôx chôngz tsôngv box minhx cxưx M’nông ntơưv 2 jos Sar Pa, Bu Đăk xar Thuận An xưs li chor qơư muôs hangx huv, caz khư, trôngx lôngl tsêr cơưv... chia kruôz ntuôl phangx, tangr moz Covid-19. Nôis jung kruôz ntuôl lu thu lus haz phat đhâu loa bâuv lus phôv thông haz lus M’nông, pangz pux tuz nhuôs pâuz mênhx đuô tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19. Cênhz ntơư, ntâu panô, ap phich đrun nôis jung kruôz ntuôl bâuv 2 zangv lus kra 6 trux phangx, tangr tưz lo đei ntơưv chor qơư tox tsongs chôngz lênhx nênhs.

Phan Tân

384
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.