Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz sox seiz ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis uô nuv ntơưv cxuô trôngx qơư lus hâux lưv txu pluôs

25/03/2019 16:22 G3T+7

Hur 2 hnuz 18 haz 19/3, Pangz sox seiz ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis tưz uô nuv tsuô WBPX hênhx Tui Đưc haz Đăk Glong lus “Uô trơưs chinhr sach, phap luôx lus uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu Têz qơưs tsu pluôs truôx đrênhk sâuv thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz ntu 2012-2018”.

Jas nuôr, Tsuv tinhx Hôis đôngx Minhx cxưx ntơưv Cuôr hôis Hax Ngocx Chiênr khơưs nux tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs

Trơưs ntơư, kror kra tsangz cxênhx nhoz cxuô trôngx qơư tsinhv yuôr ntâu hans chêr xưs li chinhr sach pangz tsinhv kra uô kênhz, so li cheix nhôngl uô nox uô hâuk, tsinhv janx traiv; nôis jung pangz tsinhv nhangr lus pangz trưx tiêp; iz cxa chuv trương, cơ chêr uô trơưs chêr uô trơưs chinhr sach tsi tâu siz txis… Pangz sox seiz has mas cxuô hênhx tsinhv muôx đêx suât lus chinhr sach đax thux; khu hlôngr huv chor chinhr sach pangz trưx tiêp; seiz đuô kra uô chor jưs anr tsinhv siz yôngx haz tu ndangz tu nduô…

Nguyễn Hiền

227
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.