Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs tiv zix jos Cây Xoài

29/10/2020 14:24 G10T+7

Kuôl nuôr yangx 60 shông Pangz B90 lo Tsuv tinhx Hồ Chí Minh tơư kra cxiv tsang trâu hli 5/1959 tưz uô hâux lưv krê cêr sâuv trôngz Trường Sơn.

Hlang đhâu, tuôs nênhs, nuz 30/10/1960, Pangz B90 txuôl njiz lo Pangz C200 ntơưv făngz Đông Nam bộ. Thâuv Pangz tuôx txus Đăk Lăk (kuz) zuôr bê hu uô B4, phaiz uô oz chik tsov nrar cêr môngl trâu Nam Bộ. Đrul six hơưv nuôr, Khu wiv făngz Đông Nam Bộ tsov cưv ntâu pangz ntơưv chiênr khu D krêz cêr txuôl njiz trâu B4.

Thâuv 16 tênhz nuz 30/10/1960, iz chik ntơưv B4 tưz txuôl njiz lo trâu pangz C200 ntơưv Vàm Đắk Tik, xênhr Đồng Nai Thượng, nhis nuôr zos jos Cây Xoài, xar Đăk Nia, đrôngl Gia Nghĩa. Thâuv 20 tênhz nuz 4/11/1960, chik tiv oz ntơưv B4 txuôl njiz pangz vur trang xênhr Phước Long-Đông Nam Bộ ntơưv thangx tsangv ngã ba Đăk Song, nhis nuôr zos jos 8, xar Nam Bình, hênhx Đăk Song.

Jos Cây Xoài nhis nuôr muôx 153 tsêr, 650 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 20 tsêr. Pêx xinhv jos Cây Xoài tưx hox thâuv ntơưv nuôr zos qơư tưz môngl trâu hur lus đruôl cêr Hồ Chí Minh. Nhis nuôr, jos tưz muôx ntâu mô hinhx uô nox uô hâuk công nghês cao haz chor trang traix ntông nox txir, chor vangx cax phê njuôz jông, khăngv đinhs đăngs jul yaz sâuv kuz qơư cach mangx.

Tsêr Bia ndu tsês kror qơư txuôl njiz Cêr hanhx lang Kâuv têz-Kangz têz, ntu Nam Têi Nguên trâu Đông Nam bộ ntơưv jos Cây Xoài

Thơưx chox xênhr cxul shangz hơưv ndu txus chor Anh hungx liêx sir ntơưv Thangx tsangv lus đruôl cxênhx Têz qơưs tiv zix jos Cây Xoài

Lêr hơuv chor Anh hungx Liêx sir ntơưv Thangx tsangv ji tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs tiv zix jos Cây Xoài

Cêr Trường Sơn-Cêr Hồ Chir Minh ntu môngl đhâu xênhr Đăk Nông nuz nuôr

Pêx xinhv jos Cây Xoài trâu saz phuôv tsangr uô nox

Mai Anh

5,400
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.