Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv bôs hênhx Cư Jut xac đinhs phuôv tsangr cinh têr cênhz tuôr tsêk haz phat hui grê truênx thôngr minhx cxưx

16/07/2020 10:55 G7T+7

Đais hôis Đais biêuv Đangv bôs hênhx Cư Jut jas tiv VII, ntu 2020 - 2025 (txix hnuz 24 - 26/6) thôngx zênhv mux tiêu sir jul txul shông 2025 hênhx Cư Jut zos hênhx jêx jos yaz, hur ntơư muôx 2 - 3 xar lo huv jêx jos yaz nâng cao; cxơưz kangz, khu cxangz xar Nam Dong txul shông 2025 zos thix trânr - đô thix zangv V; đô thix Ea T’ling phuôv tsangr trơưs făngz thix xar - đô thix zangv IV trưx thuôx xênhr uô ntêx shông 2030.

Chia uô lo chor chiv tiêu zov chênhr ntu 2020 - 2025, hênhx tox tsongs uô muôx kangz hâu hâur pâuk đăngs jul; cangr haz cxang nzir tsât lươngs hâux lưv cui hoaix; tox tsongs cxiz chênhr phuôv tsangr công nghiêps - cxiv tsang, cxiz chênhr uô trơưk khoa hocx cir thuôx, công nghês xur mông; cangr sir zôngv muôx kangz hâu đêx angr, taix nguên haz por vêv taix nguên môi trươngx; cxiz chênhr hlôngr yaz hanhx chinhr, hu grul đâux tư, phuôv tsangr cinh têr cênhz tuôr tsês, phat hui grê truênx thôngr minhx cxưx.

Đais hôis Đais biêuv Đangv bôs Cư Jut jas tiv VII đrul phương châm: “Côngv saz-Pêx xinhv uô tsưr-Civ cương-Sangr tox-Phuôv tsangr”

Ntu 2020-2025, hênhx sir jul 90% tsov cưv cơ sơv đangv, 80% đangv viên uô tar hâux lưv jông tror sâuv

Mux tiêu cxangz nde cinh têr fênhx đrăngz ntu 2020-2025 lo 90% tror sâuv

Ntu 2020-2025, hênhx sir jul 90% tsov cưv cơ sơv đangv, 80% đangv viên uô tar hâux lưv jông tror sâuv

Đangv viên Nông Thanh Hưu, jos Nam Tiến, xar Nam Dong tsinhr tuôr truôx đrênhk ndăngl tinhr, gâux then ntơưv Zir, Langl

Hâux lưv kruôz hu pêx xinhv, phat hui đaix đoanx cêt minhx cxưx tưz lo Đangv bôs hênhx zov chênhr

Bảo Ngọc – H’Mai

4,447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.