Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk, pangz đăngs jul tsuô jas phangx tangr moz AIDS

05/12/2019 10:29 G12T+7

Hnuz 1/12, ntơưv thix trânr Kiênr Đưc, Sơv Y têr cênhz đrul WBPX hênhx Đăk R’lâp tsov cưv Lêr mit tinh uô trơưs Hli hanhx đôngs têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS, Hnuz Kangz ntux phangx, tangr AIDS shông 2019 đrul chuv đêx “Côngv têk-xâuk kangz moz AIDS”.

Lêr mit tinh sâu lo chôngz lênhx canr bôs, công tsưc, viên tsưc, shuv xinhz, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Đăk R’lâp tuôx côngv

Lêr mit tinh lo tsov cưv chia hu tuôx côngv ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz tangs nro pêx xinhv côngv phangx, tangr HIV/AIDS chia uô tar mux tiêu 90-90-90, Chiênr lươx têz qơưs phangx, tangr HIV/AIDS txus shông 2020 haz ntu seiz txus shông 2020, môngl txus xâuk kangz moz AIDS ntơưv Viêtx Nam tsuô shông 2030. Trơưs ntơư, cxuô cxênhx, cxuô nganhx txuôl nzir cxiz chênhr chor hoax đôngs phangx cis moz HIV, xet nghiêms puv pâuz haz khu nzur HIV/AIDS, pangz thêv bov hiêmv y têr tsuô nênhs moz HIV, chor nênhs zôngx ziv pôngz saz, nênh smuôx hanhx vi ngui cơ ntâu, pêx xinhv nhoz tuz, nhoz đêz, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

Hồng Duyên

480
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.