Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hâux lưv tư tươngv, lir luânx, bor chir, kruôz ntuôl ndâux ziv hnuz ziv muôx kangz hâu

26/01/2018 14:02 G1T+7

Hnuz 18/1, Ban Thươngx vux Xênhr wiv tsov cưv Hôix nghix xâuk kangz 10 shông uô trơưs nghix cuêt xur 16 (khoar X) "Lus hâux lưv tư tươngv, lir luânx haz bor chir uô ntêx tsinhr tinhv yaz” haz chiv thix xur 17 ntơưv Ban Bir thư Trung ương Đangv (khoar X) "Lus txuôs nzirr hlôngr yaz haz uô jông đuô tsât lươngx, muôx kangz hâu hâux lưv kruôz ntuôl ndâux hur tinhx hinhx yaz”.

Chor car nhênhs muôx ntâu thanhx tich xuât săc hur uô trơưs Nghix cuêt xur 16 lo nhênhx Fax kruôs ntơưv Ban Thươngx vux Xênhr wiv

Uô kangz 10 shông krua uô trơưs Nghix cuêt xur 16, hâux lưv tư tươngv, lir luânx, bor chir lo zov chênhr, pangz mangx tsuô cxiv tsang Đangv bôx muôx jul lus tsinhz chei tư tươngv, cxangz nzir côngv saz, thôngx zinhv hur Đangv haz thôngx zinhv hur tsôngv langx; cuv vur, đênhr saz canr bôx, đangv viên haz cxuô cxênhx pêx xinhv siz lưr los đôngx, uô nox. Hâux lưv kruôz ntuôl ndâux lo zov chênhr hlôngr yaz, cxangz nzir chox xur mông tuôx cơ sơv. Chor bor cor viên cxuô cxênhx tsinhr lo zov chênhr cxiv tsang, cungv côr, ciên toanx trơưs făngz tinh gonx, tsât lươngx, muôx kangz hâu. Nuôr zos chor nhân tôr tac đôngx, uô muôx đăngs jul tinh thânx lux hur ntu phuôv tsangr ntơưv Đăk Nông.

Phan Tân

1,144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.