Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an chính quy pah kan uĕh nau kan bu jao tâm bon lan

21/08/2020 10:09 G8T+7

Bư tĕng Nau jrŭ mrô 22- NQ/TW bơh Bộ Chính trị gơi r’gâl mhe nau kan, dăp dơm ndâk njêng n’gâng kan Bộ Kông an ân gleh uĕh, pah kan ân di, ân uĕh tĕng nau kan “Bộ gleh tâm nau kan, n’gor dăng tâm nau kan, n’qual uĕh lĕ r’ngôch tâm nau kan, xă tâm dăch gĭt ăp ntil nô nau tâm bon lan”, tât kơp lơ 20/3/2020, Kông an n’gor Dak Nong lĕ pah kan lôch jêh nau kan jă đă, dăp phung kông an chính quy pah kan bư kông an xă ta 60/60 xă, gĕh kan tât 100% r’noh nau kan.

N’gâng kan chăm gai n’qual ủy, bon têh lĕ ntĭm gai ndâk njêng Chi bộ Kông an xă gĕh 57/60 xă; gĕh 58 wa kô ranh kông an xă pah kan ta N’gâng kan Chăm gai Ðảng bộ ăp xă, tâm nĕ gĕh 35 wa pah kan N’gâng kan Uănh gai Ðảng ủy. Nau pah kan hôm e gĕh âk nau jêr yor mô gêh ngih wâl jrô kan uĕh, mô gĕh rdeh ncho, ntŭk pah kan gĕh nau jêr, khă nĕ lah trŭnh ta bon lan, phung kông an chính quy tâm lam n’gor n’hao lĕ nuih n’hâm tâm nau kan mât mray đăp mpăn nau rêh tâm bon lan, n’gang nau m’hĭk, n’jrăng n’gang phung bư nau tih, mât uănh uĕh lăng nô nau tâm bon lan; dơi ăp phung kô ranh n’hanh Bu nuyh bon lan kah gĭt ma n’hâm suan, lah uĕh tâm nau pah kan.

Kông an xă Ðức Minh (Dak Mil) pah kan n’hanh dân quân tự vệ tâm ăp ntil nau pah kan

Kông an xă Dak Gân (Dak Mil) jă đă bu nuyh bon lan jao ndơp phao rleo bư nkra êng

Kông an xă Dak Lao (Dak Mil) mbơh ntĭm bon lan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

Kông an xă Dak Wer (Dak R’lâp) way pah kan n’hanh bu ranh bon, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan bu nong iê bu nuyh gơi mbơh ntĭm nau kan

Kông an xă Quảng Tân (Tuy Ðức) jă đă bon lan bu nong iê bu nuyh jao ndơp phao rleo bư nkra êng

Kông an xă Tân Thành (Krông Nô) ntĭm bu nuyh bon lan nchih sam bŭt dăn rêh ta bon lan ndăng ndăng

Quốc Sỹ - Minh Quỳnh

1,696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.