Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xênhr công khai chor xur tôngx “cuz”

22/08/2019 09:35 G8T+7

Chia cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr nênhs cxuv, cxiz chênhr Phong tsox “Tangs nro pêx xinhv por vêv Têz qơưs” haz têz ndâux lus, xur mông ntơưv pêx xinhv tsuô lưx lươngs, Công an xênhr Đăk Nông tưz công khai chor xur tôngx “cuz”.

​​​​

Pêx xinhv zuôr hu xur tôngx cuz 24/24 tênhz six hơưv chia has txus chor hâux lưv an ninh tsâts tưs

Trơưs ntơư, tov đrâu 2 tus xur tôngx canhv sat 113 haz pangz tuô hluôr tơưk 114, Công an xênhr muôx xur tôngx “cuz”: 02613.546.788 chia txaik xur mông tsongs; Trưx ban hinhx sưs: 02613.551.567 los sis 0694.422.567; Cui đinhs hanhx chinhr haz hanhx vi hanhx chinhr: 0694.425.979.

Iz făngz, Công an xênhr tsinhv muôx xur tôngx “cuz” chia tol txaik xur mông ntơưv pêx xinhv, joanh nghiêps haz tiêu cưx ntơưv canr bôs, chiênr sir hur lưx lươngs zos 2 xur:  0692. 342.593 hoặc 02613.544.449.

Bảo Ngọc

257
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.