Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangz cxênhx “Tsaz buôs đriv - Tsaz siz hluz phôngv shông yaz Đêr shông 2018” nhoz Tui Đưc

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tsangz cxênhx zos Hôix Liên hiêpx Thanh niên xênhr Đăk Nông cênhz đrul Hênhx đoanx Tui Đưc haz Pơưk chor nênhs fôngx zưs tuôx ntơưv đrôngl Hôx Chir Minh tsov cưv ntơưv xar Đăk Buk So (Tui Đưc) tsuô hnuz 20/1.

Tsangz cxênhx khơưs yêz tuôv tsuô chor cưr shuv xinhz hlang txov nhev cơưv coz

Trơưs ntơư, iz făngz khơưs puz 1 janx mair vi tinhr tsuô Hênhx đoanx Tui Đưc, Tsangz cxênhx tưz khơưs 200 phênhv nux zos lương thưx, thưx phâmv, trik yo kuz tsuô chor chuôz zis pluôs, chuôz zis chinhr sach, minhx cxưx nênhs tsơưs; 30 poz hocx bôngv haz 15 luz yêz tuôv tsuô shuv xinhz pluôs hlang txov nhev ntơưv hênhx đrul tangs grê zos 120 chơưx nhiax. Tsangz cxênhx tsinhv tsov cưv njuôl moz, phaiz yuôx tsuô muôx 200 lênhx pêx xinhv nhoz xar Đăk Buk So.

Hoàng Hoài

708
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.