Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx jangv phuôz chuô cưx đoan hâur cheix nrux nangs

11/06/2020 15:03 G6T+7

Trơưs nhangx xangv has ntơưv Trung tâm Khir tươngs thuiv văn Đăk Nông, sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov hlôngr ntơưv cheix ntux kruôr môngl tsuô cheix ntux nangs, khav năng muôx chor phuôz chuô cưx đoan xưx li phuôz, chuô, xuz tuô muôx ntâu.

Viv li, thâuv phuôz chuô đruôz hnuz cuz vâuv hênhr, txus hnuz keix tsâus ntux phuôz đuz zang lus, ntux no, tsi muôx chuô mas khênhr hov zos zuôr lus nangs lux, chuô hluz. Pêx xinhv tsuv khu vangx tsêr, vangx ntông khor kho. Zos tangz tov môngl uô lax têz, pêx xinhv tsi lo đreiv nangs hur kangz ntông lux, tsi môngl tov ntux đo, tsi cưr cxuô zangv xưs li hlâu, đuôr cênhz đrul ntơư nhoz pul zangv xuz. Iz făngz, pêx xinhv tsuv cxênhz sei tsi tsês vangx ntông, kôngz lông chia muôx tsưr ziv xưv lir huv six chia txu tsơưs hlo cxuôv hav lus cinh têr.

Thâuv muôx chuô hluz, pêx xinhv tsi cxoz nhoz tsêr ntuôl, tsêr tsi khor, zôngx ziv zang vuôl, tsêr kâul

Ntâu chor angr điêux ntơưv pêx xinhv nhoz jos Broih, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) mangl lur kâul viv nangs chuô hnuz 3/6

Khâur jênhk chuô uô tsuô ntâu vangx tsêr pêx xinhv nhoz xar Đăk Som (Đăk Glong) mangs zang vuôl

Nangs hluz, khâur jênhk chuô uô tsuô iz luz tsêr nhoz thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) mangl kâul tangs nro

Lưx lươngs Jân cuân tưs cangr xar Nâm Nung (Krông Nô) pangz pêx xinhv tsang tsêr uô kangz muôx khâur jênhk chuô

Y Krắk

888
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.