Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chi bôx jos Ja Lú phat hui jông vai tsox chox kra

07/01/2021 09:53 G1T+7

Chi bôx jos Ja Lú, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) muôx 8 đangv viên, hur ntơư muôx 4 đangv viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs, 1 đangv viên pux.

Chi bôx jos Ja Lú tsinhr chênhr phangx cxiv tsang cêr hoaix, kra cxix cxuô nghis cuêt ntơưv Đangv wiv cxênhx saz txus trâu đangv viên; zov chênhr phuôv tsangr đangv viên hluôs chia bov đamv tinhr tsuôl nzir haz phat hui trinhx đôs, cuz saz ntơưv shông hluôs. Iz făngz, chi bôx tsinhr tơư kra đangv viên, chor tsov cưv đoanx thêv tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu cuânx chungr Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar... Luz nênhx ntơưv chor đangv viên haz pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv hlôngr yaz. Ntâu net văn hoar truênx thôngr lo tuôr tsês haz phat hui; an ninh tsâx tưs sâuv thangx tsangv lo tuôr truôx đrênhk.

Cuânx chungr ưu tur Thị Thu (zus shông 1998) lo chi bôs kra sâu lir lix ntơưv nênhs thor môngl Đangv

Đangv viên, Tsưr jos Điểu Bĩnh (tov cơưk sangz lâul) đênhr saz pêx xinhv hur jos côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr

Văn hoar truênx thôngr lo chor đangv viên, pêx xinhv tuôr tsês, phat hui

Pêx xinhv tưz pâuz chok siz shơư cxuô zangv ntông nox txir hur vangx cax phê chia sâu cxangz nhiaz

Chi bôs tsinhr tsangr ti, đênhr saz pễ xinhv zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, muôx luz nênhx jông đuô

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis đangv viên, pêx xinhv muôx điêux ciêns cxiv tsang tsêr truôx khor

Iz chik câuv jos Ja Lú nuz nuôr

A Trư

3,926
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.