Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv tox tsongs uô phưx txoz trơưs făngz huv hưr cơ

29/08/2019 14:42 G8T+7

Bôs Nông nghiêp haz PTNT đrul WBPX xênhr Đăk Nông kror nhis tsov cưv Hôis nghis phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk đap ưngr tsinhr tinhv ntơưv chor Hiêps đinhs thương mais tưs do.

​​

Kangz shông 2018, pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr mangl cxuôv hav nhangr viv phưx txoz tuôs. Ảnh: Quốc Sỹ

Ntơưv hôis nghis, chor tsêr cangr, joanh nghiêps, pêx xinhv tưz muôx pangz ntâu tham luâns lus jaiv phap phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk xưs li: Tair cơ câur nganhx phưx txos hur făngz cui hoaix, canh tac, nôngz, por vêv kôngz lông; kror tsinhz ntu sanv xuât, chêr biênr, muôs phưx txoz; xu hươngr thix trươngx phưx txoz hur têz qơưs haz tov đrâu kangz ntux; chor jaiv phap đap ưngr tsinhr tinhv thix trươngx, uô jông grê cxangz ndê haz cxangz tinhr siz txênhz ntơưv phưx txoz Viêtx Nam; tsinhz tas, tsât lươngs njênhk zôngv tsuô phưx txoz, muôx jaiv phap, făngz xưv lir lus kror tsinhz cuôv hav; seiz njuôl cxuô zangv txaik mênhx pêv chia txu liv txaik, grul ntêr six txaik, tiv zix mas tsês, txu liv txaik tsuô pux tuz nhuôs, muôx făngz xưv lir pênhr txaik…

Phan Tuấn

221
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.