Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bôs Zor zux haz Ðox tos kra mênhx pêv kra cơưv đhâu internet haz xang đuôz

03/04/2020 09:55 G4T+7

Bôs Zor zux haz Đox tos kror nhis muôx công văn xang tsuô chor sơv zor zux haz đox tos lus kra cơưv đhâu internet, xang đuôz tsuô cơ sơv phôv thông, cơ sowv zor zux tsi tsês hur ntu shuv xinhz xu cơưv viv Covid-19.

Cơưv lus Anh lơp 6 sâuv Mair xang xur xang đuôz Hà Nội

Hur công văn, Bôs tưz muôx ntâu kruôz kra mênhx pêv lus chor hinhx thưc kra cơưv đhâu internet haz sâuv xang đuôz lus chor tsinhr tinhv lus has tângx cir thuôx, jăngx cơưv haz ntơưr, cach thưc tsov cưv kra haz cơưv tưz xưs li ntâus grê cêt cuav cơưv shuv. Trơưs ntơư, kra cơưv đhâu internet zos hinhx thưc kra cơưv hur ntơư cưs kra sir zôngv chor ưngr jungs los sis jix vus internet chia tsov cưv hoax đôngs kra cơưv haz cênhv tra, ntâus grê cêt cuav cơưv shuv ntơưv shuv xinhz.

Bảo Ngọc

437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.