Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bôx đôis Biên phongx xênhr “sir jul” tangr moz ntơưv đriv

11/04/2020 07:03 G4T+7

Đăk Nông muôx li 130km cêr đriv têz qơưs, muôx cưav khâuv haz ntâu mir cêr môngl đha đriv têz qơưs.

Chia uô muôx kangz hâu hâux lưv phangx tangr moz Covid-19, ntơưv 12 kror qơư tangr truôx, 5 kror qơư tangr tsangr lo, lưx lươngs Bôx dôis Biên phongx xênhr tưz haz tangz tov cênhz đrul chor lưx lươngs ntơưv trôngx qơưs “sir jul” tangr thair sox seiz, jur, cxênhz yuôx lơưr ntu cêr đriv chia tangr moz. Tsơưv tas uô trơưs hâux lưv hur điêux ciêns tsi muôx txâus cxuô făngz tangz sis canr bôs, tuz tros Bôx đôis biên phongx xênhr sir jul hlang đhâu txov nhev, tsinhr tinhv seiz shuôs jông đriv, tsi chia nênhs tov đrâu tuôx đhâu đriv tsi zos cêr chei, tangr thair cangz moz cis tuôx hur têz qơưs.

Cxuô lênhx thâuv môngl lus hur thangx tsangv đriv lo chor qơư tangr biên phongx njuôl chêr sur, kra bor y têr, kra phangx tangr moz

Canr bôs, tuz tros Đônx biên phongx Đăk Lao, xar Đăk Lao (Đăk Mil) uô hâux lưv tangr nênhs haz yêz môngl lus đhâu thangx tsangv đriv têz qơưs

Canr bôs, tuz tros Đônx biên phongx Nậm Na, xar Đăk Wil (Cư Jut) grang iz thôngz đêx jos ntơưv đơn vix môngl txus qơư tangr kuôl đêz xar 6 km chia lo zôngv

Tuz tros ntơưv qơư tangr biên phongx txuôk yuôx tuô cangz tsuô yêz môngl lus hur thangx tsangv đriv têz qơưs

Tuv sox seiz môngl lus ntơưv Đônx biên phongx Nậm Na cxênhz seiz, kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô trơưs chor tsưr ziv phangx tangr moz Covid-19

Phan Tân

454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.