Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han mât chiă n’har bri “lĕ n’hâm suan” n’gang nau ji tưp ta pĭt n’har bri

11/04/2020 07:03 G4T+7

Dak Nong gĕh tâm 130 km trong n’har bri, gĕh mpông n’har bri n’hanh âk trong jê hăn ta mpeh n’har bri.

Gơi pah kan lôch uĕh nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19, ta 12 ntŭk n’king, 5 ntŭk n’king trơn, phung Ka han mât chiă n’har bri n’gor lĕ pah kan n’hanh dôl pah kan đah ăp n’gâng kan bri dak “lĕ n’hâm suan) n’kĭng ksiêm, gŭ krap, nhŭp bu nuyh luh lăp ta mpeh n’har bri gơi n’gang nau ji tưp. Pah kan ta ntŭk dŭt ma jêr khă nĕ kan bộ, Ka han mât chiă n’har bri n’gor lĕ nuih n’hâm nsrôih pah kan lôch jêh ăp ntil nau kan bri dak jao, ksiêm mât uĕh nô nau luh lăp tâm mpeh n’har bri, mô ân bu luh lăp tih ta mpeh n’har bri, n’gang nau ji tưp aơ lăp ta n’gor he.

Ăp bu nuyh luh lăp ta mpeh n’har bri dơi ka han ta ăp ntŭk n’kĭng chiă ksiêm uănh săk jăn duh hĕ mô, mbơh hưn y tế, ntĭm n’jrăng nau ji tưp

Kan bộ, ka han Mpôih ka han mât chiă n’har bri Dak Lao, xă Dak Lao (Dak Mil) pah kan uĕh nau kan bri dak jao n’king bu nuyh n’hanh rdeh luh lăp ta pĭt n’har bri

Kan bộ,  ka han Mpôih ka han mât chiă n’har bri Nậm Na, xă Dak Wil (Čư Jŭt) rdeng thung dak tă ta mpôih tât ta ntŭk n’king ngai 6 km gơi gĕh dak dŏng

Ka han ta ăp ntŭk k’king krih dak si bư khĭt ka man ta rdeh luh lăp hăn ta pĭt n’har bri

N’gâng kan ksiêm trơn ta ăp ntŭk bơh Mpôih ka han mât chiă n’har bri Nậm Na ksiêm, mbơh hưn, jă đă bu nuyh bon lan pah kan ân di nau bu ntĭm n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

Phan Tân

453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.