Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Binh đoanx 16 pangz pêx xinhv Tui Đưc 1 tiv nhiax chia zuôr nhux đăngs nôngz

29/08/2019 14:42 G8T+7

Hnuz 23/8, Pangz côngz txux ntơưv Binh đoanx 16 tưz muôx chuôv uô hâux lưv tsuô Hênhx wiv Tui Đưc lus cêt cuav hâux lưv uô cê ntơưv oz đơn vix haz kra nôis jungz cênhz uô cê hur nôngz nhôngl tov ntêx.

Thiêur tươngr Phams Ngocx Tuânr, Tư lênhs Binh đoanx 16 khơưs 1 tiv nhiax tsuô Hênhx wiv Tui Đưc

Oz făngz ntâus grê saz cêt cuav uô trơưs nôis jung uô cê, siz pangz phuôv tsangr hur nôngz nhôngl đhâu, tiv zix mas uô cê, siz pangz ntơưv Binh đoanx 16 tsuô chinhr cuênx, Pêx xinhv Tui Đưc hur phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, tuôr truôx đrênhk an ninh cuôr phongx, tsâts tưs an toanx tsôngv langx thangx tsangv buôs đriv.

Jas nuôr, Binh đoanx 16 tưz khơưs 1 tiv nhiax tsuô hênhx Tui Đưc zuôr  60 tus nhux đăngs nôngz puz tsuô 60 chuôz zis nênhs pluôs thuôx 4 xar: Quangv Trưx, Quangv Tâm, Đăk Ngo haz Đăk Buk So.

Anh Đức

334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.