Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur

14/06/2018 15:14 G6T+7

Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês kror nhis sâu Cuêt tinhv 691/QĐ-TTg ban hanhx tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur ntu 2018-2020. Trơưs ntơư, xar lo côngs nhênhx jêx jos yaz zangv kâur zos xar tưz lo huv jêx jos yaz cxangz nzir trơưs cui đinhs haz đap ưngr 4 tiêu chir: San xuât - Thu nhâps – Tsêr pluôs; Zor zux - Y têr - Văn hoar; Môi trươngx haz An ninh tsâts tưs - Hanhx chinhr công.

Đrul tiv lês pêx xinhv tuôx côngv BHYT txus 80%, xar Đaos Nghiar (Đăk R’lâp) tangz tov til môngl txus cxiv tsang xar Jêx jos yaz zangv kâur. Ảnh: Hồ Mai

WBPX cxuô xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương căn cưr tiêu chir xar jêx jos yaz zangv kâur haz điêux ciêns mênhx pêv tas ntơưv trôngx qơư, xair zangv xar jêx jos yaz zangv kâur muôx kangz hâu hlo hur chor tiêu chir sâuv (lus sanv xuât, văn hoar, zor zux, ju lix, môi trươngx, an ninh tsâts tưs…) chia kra, tơư kra, uô trơưs cxiv tsang xar jêx jos yaz zangv kâur.

Bảo Ngọc

174
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.