Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Laiv tsês chor cui đinhx hur hâux lưv dân xur tsi siz huv

11/01/2018 09:54 G1T+7

Hur Tsangz cxênhx hanhx đôngx ntơưv Chinhr phuv lus hâux lưv dân xur nhiar nhis lo ban hanhx, Chinhr phuv cuôs Bôx Tư phap chox uô, cênhz chor bôx, nganhx cis txus cxiv tsang, ban hanhx kra muôz chinhr sach dân xur tsuô hur hương ươc, cui ươc ntơưv jêx jos, tuv tuôz nênhs đrôngl huv tsuô chor cui đinhx ntơưv phap luôx; seiz shuôs, muôx ndâux lus khu hlôngr los sis laiv tsês chor cui đinhx lus xưv lir zuôv cêr hur hâux lưv dân xur tsi huv trơưs cui đinhx ntơưv phap luôx.

Kruôz ntuôl trơưs făngz shang nhuôs tsơưs đuô ntơưv thangx tsangv, tuôz nênhs muôx keiz shang ntâu, shang txâus 2 tus nhuôs nhoz thangx tsangv muôx keiz shang tsơưs… Ảnh: H’Mai

Chinhr phuv tsinhv cuôs chor Bôx, nganhx cis txus txuôs nzir uô trơưs jas kruôz hu iz gơưv nav txir tsuôs zus 2 tus nhuôs, bov đamv cheiz haz tsach nhiêmx hur shang nhuôs haz zus kra nhuôs jông; cxiv tsang nôix jung, hinhx thưc kruôz ntuôl, kruôz hu huv tsuô tsinhz tas keiz shang ntơưv thangx tsangv, tuôz nênhs…

Mẫn Doanh (t.h)

434
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.