Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lov jêv ntưl Lêr hôis Lôngx Tôngx nhoz Long Sơn
 • 07/03/2019 15:41
 • Hnuz xaz 2/3, ntơưv jos Đông Sơn, WBPX xar Long Sơn (Đăk Mil) tưz tsov cưv Lêr hôis Lôngx Tôngx (tsinhv hu tas Hôis môngl uô lax), đrul côngv muôx li 800 nghês nhân, vâns đôngs viên đrul chôngz lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu xênhr.
 • Lêr hôis Lôngx Tôngx nhoz xar Nam Xuân
 • 28/02/2019 14:01
 • Hur oz hnuz 21-22/2, ntơưv xar Nam Xuân (Krông Nô) tưz muôx Lêr hôis Lôngx Tôngx (Hôis môngl uô lax) ntơưv tsôngv box Nduôr, Zir. Jê 1.000 nghês nhân, vấn đôngs viên cênhz chôngz lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu xênhr tuôx côngv lêr hôis.
 • Tsov cưv Hnuz đha Olympic viv đăngs jul tangs pêx xinhv
 • 28/02/2019 14:01
 • Hnuz đha Olympic viv đăngs jul tangs pêx xinhv shông 2019 tsov cưv iz tuôv cxix ntơưv tangs nro cxuô xar, phươngx, thix trânr tsuô hnuz 24/3 (chuv nhâts), los sis nhoz txix tinhx hinhx ntơưv trôngx qơư zuôr tsov cưv đuô hnuz hur hli 3. WBPX cxuô hênhx, thix xar tơư kra tangs nro chor xar, phươngx, thix trânr tsov cưv, kruôz hu tangs nro pêx xinhv nhoz sâuv thangx tsangv tuôx côngv đha.
 • Lov jêv ntưl Hôis tsaz Buô shông 2019
 • 21/02/2019 13:45
 • Txix hnuz 16 – 18/2, ntơưv thangx tsangv por trôngz - pangs đêx Gia Nghiar, WBPX xênhr tsov cưv Hôis tsaz shông 2019. Hnuôr zos jas chia cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr siz ndiz, siz cơưv, siz pâuz, cxangz nzir côngv saz ntơưv cxuô minhx cxưx.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.